Cari tutti,

Per st’annu novu, vi presentemu tanti auguri pè u 2022. Vi pregamu di Core a Pace e a Salute.

Chi 2022 sia fatta di gioia è di forza

Nous espérons que la période compliquée et anxiogène que nous vivons depuis deux ans verra son terme cette année.